Home Releases 2020, №4 (40)

Psychophysiological Changes in the Mental Performance of Cyber-Sportsmans under the Influence of Hypoxic Stimulus

Biological Sciences , UDC: 57.045 DOI: 10.25688/2076-9091.2020.40.4.3

Authors

  • Sechin Dmitry Ivanovich A postgraduate of the Department of Physiology, Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE). E-mail: dimasechin@gmail.com
  • Tambovtseva Ritta Viktorovna Doctor of Biological Sciences, Full Professor, Head of the Department of Biochemistry and Bioenergetic of Sports named after N. I. Volkova, Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE). E-mail: ritta7@mail.ru

How to link insert

Sechin, D. I. & Tambovtseva, R. V. (2020). Psychophysiological Changes in the Mental Performance of Cyber-Sportsmans under the Influence of Hypoxic Stimulus Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №4 (40), 23-30. https://doi.org/10.25688/2076-9091.2020.40.4.3
References
1. Koryagina Yu. V., Nopin S. V. Apparatno-programmny'j kompleks <<Sportivny'j psixofiziolog» (APK «Sportivny'j psixofiziolog») № 2010617789 // Programmy' dlya E'VM. Bazy' danny'x. Topologii integral'ny'x mikrosxem. 2011. № 1. Ch. 2. S. 308.
2. Tambovceva R. V. E'ffektivnost' e'rgogennogo vozdejstviya normobaricheskogo gipoksicheskogo stimula na rabotosposobnost' sportsmenov / R. V. Tambovceva, Yu. L. Vojtenko, S. A. Ly'kov, D. I. Sechin, E. V. Pletneva // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury'. 2020. № 5. S. 61-63.
Download file .pdf 1.06 Mb