Home Releases 2016, №4 (24)

Ecopolis as an Element of Bioregional Cluster

Natural and Scientific Research-Ecology

Authors

  • Volkova Oksana Nikolaevna Ph.D. (Pedagogy), docent, assistant of rector of “Kozma Minin Nizhny Novgorod State Teachers’ Training University”. E-mail: ok6000@yandex.ru

How to link insert

Volkova, O. N. (2016). Ecopolis as an Element of Bioregional Cluster Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (24),
References
1. Bojden S., Millar S., O NilB. E'kologiya gorodov i ego lyudi: Gonkong. Kanberra: Australian National University Press, 1981. 240 s.
2. Glazy'chev V.L. Urbanistika. M.: Evropa, 2008. 220 s.
3. Kovan S., Sin van der Rin. E'kologicheskij dizajn. Vashington: Island Press, 1996.
4. 296 s.
5. Kolupaeva O.N. Formirovanie e'kologicheskoj kul'tury' u budushhix menedzherov v vuze: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08. Nizhnij Novgorod: NGPU, 2011. 190 s.
6. Rejmers N.F. E'kologiya. Teorii, zakony', pravila, principy' i gipotezy'. M.: «Ros-siya molodaya», 1994. 366 s.
7. Sitarov V.A., Pustovojtov V.V. Social'naya e'kologiya: ucheb. posobie dlya stud. vy'ssh. ped. ucheb. zavedenij. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2000. 280 s.
Download file .pdf 246.46 kb